K rukám členů Výkonného grémia Českého paralympijského výboru (VG ČPV) byl doručen otevřený dopis sportovců, kteří se domnívají, že paralympijský sport u nás se nachází ve stavu vážné krize. Kritizují například nedostatek financí či nulovou koncepci a žádají odvolání výkonné předsedkyně ČPV Aleny Erlebachové a předsedy ČPV Ondřeje Sejpky.

Stanovisko VG ČPV, tedy odpověď na otevřený dopis, bylo schváleno Výkonným grémiem v poměru hlasů 4:2. Proti jejímu znění hlasovaly jen oba svazy tělesně postižených sportovců. ČSTPS požádal, aby v textu bylo výslovně uvedeno, že ČSTPS se zněním takto koncipované odpovědi nesouhlasí. ČATHS požádala, aby odpověď nebyla zveřejněna obecně jako vyjádření VG ČPV, ale byla zveřejněna pouze jako odpověď svazů, které s ní souhlasí.

„Funkce v ČPV jsou volené, a ten, kdo nás volí, má taky právo nás odvolávat. Pokud jde o funkci výkonné předsedkyně, záleží samozřejmě na Výkonném grémiu, jestli v ní budu nebo nebudu potvrzena. A já musím počítat s tím, že můžu být odvolána,“ říká k tomu sama výkonná předsedkyně Alena Erlebachová, na jejíž hlavu se v otevřeném dopise snesla největší část kritiky.

„Myslím, že situace je mnohem složitější a kritika se nedá zjednodušit jen osobu výkonné předsedkyně. Je třeba si uvědomit, za jaké situace vůbec do té funkce přišla. Na přelomu let 2011 a 2012 měl ČPV pozastavené členství v Mezinárodním paralympijském výboru (IPC) a reálně hrozilo, že naši sportovci ani nebudou moct odjet na paralympijské hry. V té době se Alena stala výkonnou předsedkyní poté, co skončilo předchozí vedení a díky jednání s IPC se jí podařilo dosáhnout obnovení plného členství a účasti na paralympiádě,“ vysvětluje Ondřej Sejpka.

„Podařila se ale i řada dalších věcí – prohloubila se spolupráce s Českým olympijským výborem (ČOV), navýšilo se financování ze státních dotací z ministerstva, a to navíc za situace, kdy na ministerstvu probíhaly dramatické změny. My rozumíme tomu, že situace není ani zdaleka ideální, a vzhledem k tomu, jak prudce se rozvíjí sport handicapovaných v zahraničí, bychom si i u nás představovali, že by situace mohla vypadat jinak, ale nemyslím si, že je korektní dávat vinu za to, jak to je, Aleně Erlebachové,“ zastává se výkonné předsedkyně Sejpka.

Signatáři otevřeného dopisu ostře kritizují také současné stanovy, které jsou podle nich zastaralé a nedostačující.

„Je pravda, že na nových stanovách se pracuje už několik let,“ uznává Alena Erlebachová. „Ale musíme si uvědomit, že sport handicapovaných nerovná se sport tělesně postižených, že ve Výkonném grémiu a celém paralympijském hnutí jsou zahrnuti ještě sluchově, mentálně, zrakově a spasticky postižení sportovci – a ti všichni mají nárok, aby se také vyjadřovali ke stanovám. A dokud nedojde ke shodě, nelze nové stanovy uvést v platnost. A pak je tady ještě jeden aspekt, a sice rozštěpení tělesně postižených sportovců do dvou svazů a ve VG mají dva zástupce, což ostatní vadové svazy vnímají jako částečnou diskriminaci,“ upozorňuje Erlebachová.

„Já bych doplnil, že otevřeným dopisem nastavili sportovci celou řadu témat, o kterých je třeba s nimi jednat, a společně dospět ke změnám v českém sportu handicapovaných,“ uvádí Ondřej Sejpka.

Na videorozhovor s výkonnou předsedkyní ČPV Alenou Erlebachovou a předsedou ČPV Ondřejem Sejpkou se můžete podívat zde.

Celé znění odpovědi na otevřený dopis sportovců, které většinou hlasů schválilo Výkonné grémium a proti jehož znění byli jen zástupci tělesně postižených sportovců, si můžete přečíst zde. Odpověď VG ČPV na výtky sportovců reaguje mnohem obsáhleji, než jak bylo možné učinit v rozhovoru s vedoucími představiteli ČPV. Z odpovědi na otevřený dopis mj. jiné zcela jasně vyplývá, že v naprosté většině případů jeho autoři neměli k dispozici přesné informace a šířili něco, co neodpovídá skutečnému stavu věcí, např.:

  • V  českém sportu handicapovaných na úrovni vedení v současnosti rozhodně nedochází k tomu, že by byl na sportovce vyvíjen nátlak, aby si své výtky nechali pro sebe.
  • Není pravda, že by český paralympijský sport byl bez koncepce, metodiky, bez marketingu a jen s minimálními finančními prostředky, jak tvrdí autoři dopisu. Jejich obecnému tvrzení lze úspěšně oponovat řadou konkrétních faktů.
  • Změna financování sportu handicapovaných není rozhodnutím vedení ČPV, ale Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které obecně sport z prostředků státního rozpočtu financuje a které podle nových pravidel poskytuje 45 % z celkového objemu finančních prostředků přímo do klubů ve sportovních svazech.
  • Výtky týkající se marketingu jsou nedůvodné a jednoznačně vyplývají z nedostatku informací. Na celé řadě současných marketingových aktivit se přitom podílejí i sami signatáři otevřeného dopisu.
  • Autory otevřeného dopisu kritizovaný projekt TopTeam vznikl mj. na základě připomínek sportovců (nezřídka též signatářů dopisu), aby se ČPV inspiroval podobnými projekty Českého olympijského výboru a podporou handicapovaných sportovců na Slovensku.
  • Profesionalizace sportu handicapovaných v ČR je limitována platnou tuzemskou legislativou a existuje jen jediný možný způsob profesionalizace (Vysokoškolská sportovní centra). Je s podivem, že to neví ani ti sportovci podepsaní pod otevřeným dopisem, kteří už jsou součástí tohoto programu a již dnes dostávají finanční prostředky za to, že sportují…
  • Také připomínky autorů dopisu k projektu Paralympijská výzva vycházejí z nepřesných informací a šíří něco, co neodpovídá skutečnému stavu věcí. Do projektu se totiž jako jedny z prvních zapojily organizace zrakově postižených a neslyšících, není proto pravda, že by probíhal pouze na speciálních školách pro žáky se sníženým intelektem.
  • Stanovy ČPV jsou podle tvrzení autorů dopisu zastaralé, ale nedošlo k uvedení jediné konkrétní výtky vůči nim nebo návrhu, jak je změnit.
  • Tvrzení autorů dopisu, že ČPV vůbec nespolupracuje s ČOV, je opět zcela mimo realitu, což lze doložit celou řadou konkrétních faktů.

Český paralympijský výbor