Cílem vydání tohoto dokumentu je informování subjektů osobních údajů (našich členů, pracovníků, funkcionářů nebo obchodních partnerů) a celé veřejnosti, že Český paralympijský výbor zcela respektuje význam ochrany osobních údajů a potřebu jejich zabezpečení. Český paralympijský výbor zároveň ujišťuje veřejnost o zákonnosti svých postupů a zavazuje se vyvinout maximální úsilí k ochraně soukromí subjektů v rámci požadavků stanovených právními předpisy.

Při vytváření politiky ochrany osobních údajů spolupracujeme se společností GDPR Solutions a.s., jejíž vedoucím metodickým pracovníkem je RNDr. Igor Němec, bývalý dlouholetý předseda ÚOOÚ a místopředseda pracovní skupiny WP29. Tato společnost zároveň plní funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Základem pro ochranu osobních údajů je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a Právní řád ČR. Tyto právní předpisy Český paralympijský výbor doplní o interní pravidla ochrany osobních údajů, např. bezpečnostní směrnici, která bude směřovat k naplnění účelu, tedy posílení práv subjektů osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje svých zaměstnanců, členů – sportovců a jejich doprovodu a dalších fyzických osob, kteří s námi spolupracují.

V souladu se zásadou minimalizace osobních údajů postupně implementujeme pravidla, na jejichž základě zpracováváme jen ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme k provozování své činnosti a zároveň je zpracováváme jen ze zákonných právních titulů dle čl. 6 a 9 Nařízení v návaznosti na jednotlivé účely zpracování.

Proč zpracováváme Vaše údaje

Nejčastějším důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění právní povinnosti, plnění podmínek stanovených ve vnitřních předpisech Českého paralympijského výboru, smlouva, veřejný zájem nebo ochrana životně důležitých zájmů subjektu.

Komu mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty

Český paralympijský výbor tímto ujišťuje, že nikdy nebude sdílet žádné osobní údaje se třetími stranami bez předchozího upozornění. V případě, že k tomu dojde, se zavazujeme se smluvními stranami uzavřít smlouvu o dodržování ochrany osobních údajů.

 Jak je zajištěna bezpečnost osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány bezpečně, a to po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům, pro které byly poprvé shromážděny. Český paralympijský výbor disponuje všemi prostředky nutnými pro ochranu osobních údajů, aby nedošlo k jejich zničení, změně, ztrátě, neoprávněnému přístupu či zpracování nebo jinému zneužití.

Práva subjektů údajů

V rámci ochrany osobních údajů dle Nařízení máte následující práva:

  1. Právo na přístup k osobním údajům. Toto právo je poskytováno na základě žádosti. Máte právo po nás požadovat informaci, zda Vaše osobní údaje zpracováváme a které kategorie údajů se tato skutečnost týká, spolu s účelem, pro který jsou zpracovávány a dobou, po kterou se takto bude dít. K těmto údajům Vám na žádost bude umožněn přístup či bezplatná kopie zpracovávaných údajů. Tento přístup Vám umožňuje kontrolu, že s Vašimi údaji není nakládáno nezákonným způsobem.
  1. Právo na přesnost osobních údajů. Český paralympijský výbor přijme veškerá opatření, aby zpracovával přesné a aktuální údaje. Máme povinnost ověřit, zda zpracováváme přesné údaje, v jiném případě je vymažeme nebo opravíme.
  1. Právo být zapomenut neboli právo na výmaz. Toto právo Vám dává možnost požadovat, abychom vymazali Vaše údaje a nadále je neuchovávali, pokud zde nebude jiná zákonná překážka např. z důvodu veřejného zájmu či právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování. Pokud by došlo k takové výjimce, jsme povinni Vás informovat ve lhůtě 1 měsíce.
  1. Dále máte v rámci zpracování osobních údajů právo na přenositelnost. Toto právo Vám umožňuje přesouvání či předávání Vašich osobních údajů mezi správci osobních údajů.
  1. Nařízení Vám dává právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě vznesení námitky přestaneme zpracovávat Vaše údaje, dokud neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování či jiné zákonné důvody.

Kontaktujte nás

Víme, že poskytování osobních údajů představuje velice citlivou problematiku, proto v případě jakéhokoliv dotazu či žádosti o vysvětlení nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese Pověřence pro ochranu osobních údajů prasilova@gdprsolutions.cz.